Return to เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารคลินิกเทคโนโลยี และหมู่บ้านแม่ข่าย วท.

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการคลินิกเทคโนโลยี ประจำปี 2562

NameSizeHits
4.ตัวอย่าง Value Chain198.9 KB535
3.Value Chain159.4 KB242
2.แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Idea)2.2 MB590
1.หลักการและเหตุผล158.0 KB421

 

คู่มือการดำเนินงาน ประจำปี 2560 (คลินิกเทคโนโลยีและหมู่บ้านแม่ข่าย วท.) คลิ๊กที่นี่

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการคลินิกเทคโนโลยี ประจำปี 2560

NameSizeHits
NameSizeHits
แบบการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์193.8 KB386
แบบติดตามประเมินผล78.9 KB365
แบบประเมินผลเมื่อจบการถ่ายทอดฯ ทันที70.0 KB361
ใบสมัคร87.9 KB422
แบบสำรวจข้อมูลความต้องการเทคโนโลยี (แบบ สส.002-2(2))815.9 KB374
แบบสำรวจข้อมูลความต้องการเทคโนโลยี (แบบ สส.002-2(1))140.6 KB379
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ภายใต้งานคลินิกเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (แบบ สส.002-3)739.8 KB379
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ภายใต้งานคลินิกเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (แบบ สส.002-2)728.9 KB391

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการหมู่บ้านแม่ข่าย วท. ประจำปี 2560

NameSizeHits
NameSizeHits
แบบสอบถามการประเมินสถานะหมู่บ้านภายใต้โครงการหมู่บ้านแม่ข่าย วท. ปีที่ประเมิน พ.ศ. ....................576.2 KB429
แบบการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์51.9 KB350
แบบติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์681.0 KB396
แบบประเมินผลเมื่อจบการถ่ายทอดเทคโนโลยี538.4 KB422
แบบประเมินผู้รับบริการ (ใบสมัคร แบบประเมิน แบบติดตามผล)688.3 KB431
แบบสำรวจความพร้อมและความต้องการของหมู่บ้าน วท.(ลูกข่าย/ใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560133.6 KB424
แบบฟอร์มแสดงเจตจำนงเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านแม่ข่าย วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (สำหรับหมู่บ้าน วท.(ใหม่))99.2 KB361
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ภายใต้งานหมู่บ้านแม่ข่าย วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560486.8 KB401
แบบประเมินความพึงพอใจ