Return to เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารคู่มือ ปี 2561

การดำเนินโครงการวิจัย

เอกสารประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณ  (แบบ วจ. 1  แผนการเบิกจ่ายเงิน  แบบ ป.ป.ป 5 และ แบบ วจ. 2) กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ทางการเงิน /พัสดุ คลิก! Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

การนำเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ

ขั้นตอน/แบบฟอร์มการเสนอผลงานในต่างประเทศ Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

การปิดโครงการวิจัย

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

การให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

ปฏิทินการดำเนินงานวิจัย

ปฏิทินการดำเนินโครงการของ สวพ. ปีงบประมาณ 2561 คลิก! Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

รางวัลนักวิจัยดีเด่น/รางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

เอกสารคำขอขึ้นทะเบียนผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์

แบบฟอร์มการส่งข้อมูลเพื่อจัดทำเอกสารเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ 2560 แบบฟอร์มเพื่อขอข้อมูล Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

เอกสารประกอบการขอรับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

1. สิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร การประดิษฐ์ 2. สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ 3. ลิขสิทธิ 4. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา คลิกที่นี่ Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

แบบประเมินความพึงพอใจ