บุคลากร

ผู้บริหาร

ผศ.ดร. เกียรติศักดิ์  แสงประดิษฐ์

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์ 0 2549 4685
อีเมล kiattisak_s@rmutt.ac.th

ผศ.ดร. วารุณี  อริยวิริยะนันท์

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์ 0 2549 4688
อีเมล warunee@rmutt.ac.th

ดร. ไฉน  น้อยแสง

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์ 0 2549 4682
อีเมล chanai_n@rmutt.ac.th

สำนักงานผู้อำนวยการ

โทรศัพท์ 0 2549 4682

นายอังคาร  รัตนะสงฆ์
อีเมล angkarn_r@rmutt.ac.th

นางสาวกิติยา  ทองทรัพย์ทวี
อีเมล kitiya_t@rmutt.ac.th

นางสาวอริสรา  สุดสระ
อีเมล arisara@rmutt.ac.th

นางสาวสรสุดา  แก่นจันทร์
อีเมล sornsuda_c@rmutt.ac.th

นางศิถยา  เกตุคงคาสวัสดิ์
อีเมล sitaya_n@rmutt.ac.th

นายธีรเจต  ทองทรัพย์ทวี
อีเมล teerajet_t@rmutt.ac.th

นางสาวหฤทัย  นามมัน
อีเมล hareuthai_n@mail.rmutt.ac.th

นางวรรณนภา  กระต่ายแก้ว
แม่บ้าน

นายบุญโชค  น้อยภักดี
พนักงานขับรถ
 

 
 

กลุ่มวิชาการ/วิจัยและนวัตกรรม

ฝ่ายวิชาการ

โทรศัพท์ 0 2549 4640, 0 2549 4641, 0 2549 4683, 0 2549 4685

นางสาวศศิวรรณ  อินทรวงศ์
อีเมล sasiwan@rmutt.ac.th
นางสาวพรทรัพย์  ถนัดไร่
อีเมล pornsup_t@rmutt.ac.th
นางสาวกมลวรรณ  วัชรโรจน์
อีเมล kamonwan_b@rmutt.ac.th
นางสาวกวินตรา  การินทร์
อีเมล amporn_k@rmutt.ac.th
นางสาวศิริชล  บัวบุญ
sirichon_b@mail.rmutt.ac.th
นายฐิติกร  วงค์เลื่อน
thitikorn_w@rmutt.ac.th
นางสาวจารุวรรณ  มารุจกล้า

ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ 0 2549 4681

หน่วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (TLO)

โทรศัพท์ 0 2549 4493

นางสาวณัฐวรรณ  ธรรมวัชรากร
อีเมล nuthawan_t@rmutt.ac.th

นางสาวกชกร  ดาราพาณิชย์
อีเมล kochakron_d@rmutt.ac.th

นางสาวมนต์ทิชา  รัตนพันธ์
อีเมล monticha_r@rmutt.ac.th

นางสาวพัชรี  แซ่ฉั่ว
อีเมล patcharee_s@rmutt.ac.th

นางมยุรี  จอยเอกา
อีเมล mayuree_j@rmutt.ac.th

นางสาวฉัตรวดี  สายใยทอง
อีเมล chatwadee_s@rmutt.ac.th

นางสาวสรัญญา  สุวินัย
อีเมล saranya_j@rmutt.ac.th
 
 
 

กลุ่มบริการและเผยแพร่งานวิจัย

โทรศัพท์ 0 2549 4684, 0 2549 4687

นางสาวจิตติมา  สิงห์โต
อีเมล jittima_s@rmutt.ac.th

นางสาวสุพัชณินท์  เปลี่ยนขำ
อีเมล supatchanin_p@rmutt.ac.th

นางสาวคณธวัลย์  ศุภรัตนาภิรักษ์
อีเมล kontawan_s@rmutt.ac.th

นางสาวขวัญรัตน์  เป่ารัมย์
อีเมล khwanrat_p@rmutt.ac.th

นางสาวนรภัทร  เทพทอง
อีเมล narapat_t@rmutt.ac.th

นายศิริชัย  สุขสถิตย์
อีเมล sirichai_so@mail.rmutt.ac.th

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI)

โทรศัพท์ 094 091 1094

นางสาววราภรณ์  ชื่นจรูญ
อีเมล waraporn_c@mail.rmutt.ac.th

นางสาวพนมพร  วงษ์เหมือน
อีเมล panomporn_w@mail.rmutt.ac.th

นางสาวอารยา  ศรีภู่ทอง

 

แบบประเมินความพึงพอใจ