Category: ประมวลภาพกิจกรรม

การประชุมชี้แจงการเขียนกรอบกิจกรรมวิจัย ภายใต้โครงการ “การเพิ่มศักยภาพและพัฒนาตัวแบบเชิงธุรกิจฐานระบบนิเวศไผ่ ผ่านกลไกการขับเคลื่อนเชิงพื้นที่เพื่อการบริหารสัมมาชีพในจังหวัดปราจีนบุรีอย่างยั่งยืน”

การประชุมชี้แจงการเขียนกรอบกิจกรรมวิจัย ภายใต้โครงการ “การเพิ่มศักยภาพและพัฒนาตัวแบบเชิงธุรกิจฐานระบบนิเวศไผ่ ผ่านกลไกการขับเคลื่อนเชิงพื้นที่เพื่อการบริหารสัมมาชีพในจังหวัดปราจีนบุรีอย่างยั่งยืน” วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดการประชุมชี้แจงการเขียนกรอบกิจกรรมวิจัย ภายใต้โครงการ “การเพิ่มศักยภาพและพัฒนาตัวแบบเชิงธุรกิจฐานระบบนิเวศไผ่ ผ่านกลไกการขับเคลื่อนเชิงพื้นที่เพื่อการบริหารสัมมาชีพในจังหวัดปราจีนบุรีอย่างยั่งยืน” นำโดย ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวชี้แจงรายละเอียดแผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) เรื่อง “ตัวแบบเชิงธุรกิจเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากรองรับการเปลี่ยนแปลงและวิกฤตด้านเศรษฐกิจ” ภายใต้โปรแกรมที่ 17 การแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศ  เป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากรองรับการเปลี่ยนแปลงและวิกฤตด้านเศรษฐกิจ และแก้ไขปัญหาความยากจนผ่านการสร้างตัวแบบเชิงธุรกิจ (Business Model) และชี้แจงการเขียนกรอบกิจกรรมวิจัยตัวแบบเชิงธุรกิจฐานระบบนิเวศไผ่ ให้กับนักวิจัย ทั้ง 8 ท่าน ที่เข้าร่วมดำเนินโครงการวิจัย

Continue reading

การประชุมชี้แจ้งการรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565

การประชุมชี้แจ้งการรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 27 เมษายน 2564 ประชุมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดการประชุมชี้แจ้งการรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้มีความสอดคล้องและปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกับนโยบายการจัดทำงบประมาณรายได้ นโยบายและยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2563 – 2580 และแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมี รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์  ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมกับ ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ชี้แจงรายละเอียดการรับข้อเสนอโครงการวิจัย

Continue reading

การประชุมติดตามรายงานความก้าวหน้ารอบ 10 เดือน ชุดโครงการวิจัยภายใต้แผนงานสำคัญ (Flagship) มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่ กรอบการวิจัย Local Enterprise

การประชุมติดตามรายงานความก้าวหน้ารอบ 10 เดือน ชุดโครงการวิจัยภายใต้แผนงานสำคัญ (Flagship) มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่ กรอบการวิจัย Local Enterprise โครงการวิจัยเรื่อง “การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่ คุณค่าของสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) บนฐานทรัพยากรไผ่จังหวัดปราจีนบุรี” ประจำปีงบประมาณ 2363 ระหว่างวันที่ 5-6 เมษายน 2564 ณ ห้อง Seminar อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และการเยี่ยมชมผู้ประกอบการในพื้นที่ บริษัท โรโต แมชชีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดการประชุมรายงานความก้าวหน้าระยะ 10 เดือน ชุดโครงการวิจัยภายใต้แผนงานสำคัญ (Flagship) มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่ กรอบวิจัย Local Enterprises โครงการวิจัยเรื่อง “การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่คุณค่าของสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) บนฐานทรัพยากรไผ่จังหวัดปราจีนบุรี” ประจำปีงบประมาณ 2363 เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการในระยะ 10 เดือน ให้ทราบถึงความก้าวหน้า ของกระบวนการวิจัยที่เกิดขึ้นจริงกับผลลัพธ์ของโครงการ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ โดยมี  …

Continue reading

โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนงานประจำสู่งานวิจัย Routine to Innovation”

โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนงานประจำสู่งานวิจัย Routine to Innovation” ระหว่างวันที่ 1 – 2 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมเมธาวี ชั้น 5 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดโครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนงานประจำสู่งานวิจัย Routine to Innovation” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุนในการทำงานวิจัยจากงานประจำ และสามารถเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยจากงานประจำเพื่อขอรับงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี และเป็นการสร้างผลงานวิจัยที่จะนำไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน และประสิทธิผลขององค์กร พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมการนำผลงานวิจัยไปเป็นผลงานทางวิชาการในการขอรับกาประเมินตำแหน่งที่สูงขึ้น ทั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี มอบของที่ระลึกกับวิทยากร และได้มอบหมายให้ ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมทั้ง ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมบรรยาย เรื่อง หลักเกณฑ์การเสนอขอรับการสนับสนุนทุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย และได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทั้ง 4 ท่าน มาร่วมบรรยาย …

Continue reading

สวพ. มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตศิลป์ : ปริศนาสามมิติวัดปัญญานันทาราม

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตศิลป์ : ปริศนาสามมิติวัดปัญญานันทาราม จัดโดย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ร่วมกับ วัดปัญญานันทาราม วันที่ 27 มีนาคม 2564 ณ วัดปัญญานันทาราม ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตศิลป์ : ปริศนาสามมิติวัดปัญญานันทาราม นำโดย ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นำทีมนักวิจัยเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้  ด้วยคณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับ วัดปัญญานันทาราม พระปัญญานันทมุนี ประธานสงฆ์วัดปัญญานันทาราม และ พระมหา ดร.เฉลิม ปิยสฺสี เจ้าอาวาสวัดปัญญานันทาราม ได้ดำเนินการจัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตศิลป์ : ปริศนาสามมิติวัดปัญญานันทาราม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานงานพุทธศิลป์ด้วยการสร้างสรรค์ภาพปริศนาธรรมสามมิติ จำนวน 60 ภาพ โดยติดตั้งภายในพุทธมหาเจดีย์ เจดีย์พุทธคยา วัดปัญญานันทาราม รอบศรัทธา จำนวน 34 ภาพ รอบปัญญา จำนวน 26 ภาพ …

Continue reading

แบบประเมินความพึงพอใจ