Category: ประมวลภาพกิจกรรม

ที่ปรึกษา มทร.ธัญบุรี ร่วมนำเสนอแนวคิดในการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.)

การนำเสนอแนวคิดในการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) พร้อมกับผู้ประกอบการที่รับผิดชอบ จำนวน 17 สถานประกอบการ จากพื้นที่จังหวัดนครนายก ฉะเชิงเทรา และปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ 23 – 24 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้เข้าร่วมนำเสนอแนวคิดในการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) พร้อมกับผู้ประกอบการที่รับผิดชอบ จำนวน 17 สถานประกอบการ จากพื้นที่จังหวัดนครนายก ฉะเชิงเทรา และปราจีนบุรี โดยมี ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นำทีมที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 14 ราย นำเสนอแนวคิดในการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) …

Continue reading

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินกับนักวิจัยทุกท่านที่ได้รับรางวัลในงาน “The 48th International Exhibition of Inventions Geneva” ในรูปแบบออนไลน์

ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม The 48th International Exhibition of Inventions Geneva ในรูปแบบออนไลน์ มทร.ธัญบุรี ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง และ 1 เหรียญเงิน ดังนี้ ระบบกังหันลมอัดอากาศเพื่อการบำบัดน้ำ และโรงงานอุตสาหกรรม ขนาด 5 กิโลวัตต์ โดย ผศ.ดร.วิรชัย โรยนรินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล เหรียญทอง นวัตกรรมผลิตภัณฑ์แฮร์โทนิคกระตุ้นการงอกของเส้นผม จากสารสกัดตำรับสมุนไพรไทย โดย ผศ.ดร.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT_REC) ครั้งที่ 1/2564

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT_REC) ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 1 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมธัญกาฬ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT_REC) ครั้งที่ 1/2564 โดยมี ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เป็นประธาน พร้อมกับ รศ.ดร. กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองประธานกรรมการ และ ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นกรรมการและเลขานุการ รายงานความก้าวหน้าของการวิจัย ผลการวิจัย

Continue reading

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเข้าสู่สากล ครั้งที่ 1/2564

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเข้าสู่สากล ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมรัตตอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธํญบุรี ได้จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเข้าสู่สากล ครั้งที่ 1/2564 เพื่อวางกลยุทธ์และนโยบายในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีดเข้าสู่ world ranking ในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ นักวิชาการ และนักวิจัยด้านเทคโนโลยีพลังงาน เป็นประธาน พร้อมกับ ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช รองประธาน นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เป็นที่ปรึกษา โดยมี ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นกรรมการและเลขานุการ

Continue reading

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการวิจัยเชิงพื้นที่ ภายใต้ทุนวิจัย Local Enterprise

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการวิจัยเชิงพื้นที่ ภายใต้ทุนวิจัย Local Enterprise วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมวิกตอเรีย ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการวิจัยเชิงพื้นที่ ภายใต้ทุนวิจัย Local Enterprise นำโดย ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมกับ ผศ.ดร.สรพงษ์  ภวสุปรีย์ ผู้ช่วยอธิการบดี และ ดร.ไฉน  น้อยแสง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมฟังการบรรยายเรื่อง การคลี่ภาพ Network Value Chain สำหรับ Local Enterprise โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บัณฑิต  อินณวงศ์ เป็นผู้บรรยายและจัด Workshop การคลี่ภาพ supply chain สู่การวิเคราะห์ value chain …

Continue reading

แบบประเมินความพึงพอใจ