Category: ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยแบบมุ่งเป้า”

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยแบบมุ่งเป้า” ระหว่างวันที่ 28 – 29 เมษายน 2559 ณ โรงแรมแกรนด์ จอมเทียน  พาเลช บางละมุง พัทยา สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยแบบมุ่งเป้า” เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้สามารถเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนแบบมุ่งเป้า รวมถึงเพิ่มขีดสามารถในการแข่งขันรับทุนจากแหล่งทุนภายนอกต่างๆ สามารถทำงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถผลิตผลงานวิจัยเพื่อตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม ชุมชน สังคม รวมถึงภาคธุรกิจได้

Continue reading

โครงการพัฒนานักวิจัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

โครงการพัฒนานักวิจัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สถาบันวิจัยและพัฒนา และกองบริหารงานบุคคลร่วมกันจัดโครงการพัฒนานักวิจัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการขึ้น เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและการสร้างผลงานทางวิชาการ ให้แก่อาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นเวทีให้ความรู้ถ่ายทอดกลยุทธ์ในการทำวิจัย การเขียนตำรา และแนวทางการสร้างผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ รวมถึงจรรยาบรรณการวิจัย แก่อาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทั้งนี้สถาบันวิจัยและพัฒนาหวังว่าบุคลากรจะมีความเข้าใจขั้นตอน กฎระเบียบการยื่นขอ การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่เป้าหมาย และสามารถสร้างแรงจูงใจให้เกิดยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ โดยจะจัดทำเป็น Roadmap ของนักวิจัยแต่ละคนได้

Continue reading

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาแนวคิดเชิงระบบ (System Thinking) เพื่อความสาเร็จในการพัฒนางานวิจัย”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาแนวคิดเชิงระบบ (System Thinking) เพื่อความสาเร็จในการพัฒนางานวิจัย ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ของ มทร.ธัญบุรี” ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2559 ณ โรงแรม เซอร์เจอส์ ลอดจ์ จังหวัดสระบุรี สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดาเนินการเชิงรุกเพื่อสร้างความตระหนัก และความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์และสิ่งประดิษฐ์ มีเป้าหมายเพื่อผลักดันให้มีผลผลิตด้านงานวิจัย และจานวนนักวิจัยเพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งสาคัญในการเพิ่มเป้าหมายผลผลิตงานวิจัยนั้น เกิดขึ้นได้จากการที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯทุกภาคส่วน ได้แก่ บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน จะต้องสามารถ สร้างผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมทั้งงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย บุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา จึงมีหน้าที่ในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นเครือข่ายการวิจัย เพื่อให้สามารถทางานร่วมกันในการสนับสนุนให้มีการผลิตงานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สถาบันวิจัยและพัฒนาซึ่งตระหนักถึงการปฏิบัติงานร่วมกันกับหน่วยงานที่ให้บริการงานวิจัย จึงเห็นสมควรจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“พัฒนาแนวคิดเชิงระบบ (System Thinking) เพื่อความสาเร็จในการพัฒนางานวิจัยยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ของ มทร.ธัญบุรี”

Continue reading

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมเชิงปฏิบัติการ “กล้านวัตกร รุ่นที่ 1: Innovative Thinking”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมเชิงปฏิบัติการ “กล้านวัตกร รุ่นที่ 1: Innovative Thinking แนวคิดเพื่อการต่อยอดผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์” ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2559 ณ โรงแรม คลาสสิก คามิโอ อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานกลางในการประสานและบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ มีหน้าที่หลักในการส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยของบุคลากรด้านการวิจัยบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “กล้านวัตกร รุ่นที่ 1: Innovative Thinking แนวคิดเพื่อการต่อยอดผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์” เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยให้ได้รับความรู้และเกิดแนวคิดเชิงนวัตกรรมในการพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ของตนเอง จนสามารถนาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้ เนื้อหาการอบรมประกอบไปด้วยหลักสูตรสาหรับนักวิจัยโดยเฉพาะ จากคณะวิทยากรมืออาชีพของ สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาแนวคิดเชิงนวัตกรรมและการสร้างนวัตกร ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการต่อยอดผลงานเชิงพาณิชย์และยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและชุมชนของประเทศให้ดาเนินไปอย่างยั่งยืน

Continue reading

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา ระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ Haven Resort Hua-Hin จังหวัดเพชรบุรี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานในความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประสิทธิผลในการทำงานต่อไป ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับฟังการบรรยาย เรื่อง “การพัฒนาบุคลากรเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ การจัดการงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา และทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี” และได้รับฟังการอภิปราย เรื่อง “การวิเคราะห์ SWOT ขององค์กรเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จในการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม” และ เรื่อง “แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อตอบสนองพันธกิจมหาวิทยาลัย : ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนางานวิจัย และนวัตกรรม (Research & Innovation)”

Continue reading

แบบประเมินความพึงพอใจ